Sedinta Comisiei de Dialog Social din data de 7 iunie 2012

Vă informăm că şedinţa extraordinară a plenului Comisiei de Dialog Social va avea loc joi, 7 iunie 2012, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, sala 29, etaj 1, în cadrul căreia vor fi supuse dezbaterii proiectele de acte normative ataşate. În cazul în care consideraţi necesare elemente suplimentare, referitoare la fundamentarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi a şednţei CDS, vă solicităm să ne comunicaţi lista acestora până marţi, 5 iunie 2012, ora 14.00.

Totodată, vă reamintim că, în cazul proiectelor de acte normative cu caracter economico-social, potrivit prevederilor pct. 1, subsecţiunea 2, secţiunea 3 – Subcomsiile de specialitate şi grupurile de lucru din Regulamentul privind constituirea si organizarea Comisiei de Dialog Social din cadrul MTI “după publicarea pe site-ul MTI a proiectului de act normativ, la solicitarea scrisă a preşedintelui CDS-MTI sau a partenerilor sociali, se convoacă subcomisia de specialitate.

Solicitarea poate fi transmisă către secretariatul comisiei cu cel puţin 4 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a şedinţei plenul CDS-MTI în cadrul căreia proiectul este supus dezbaterii”.

Având în vedere reglementările referitoare la accesul în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, vă rugăm să ne confirmaţi participarea şi numele persoanei care va reprezenta organizaţia dumneavoastră, la fax nr. 021-319.61.29 sau prin e-mail la <mailto:dialog.social@mt.ro> dialog.social@mt.ro, până marţi, 5 iunie 2012, ora 14.00.

Menţionăm că accesul se realizează pe bază de listă, la poarta A a Palatului CFR din Bd. Dinicu Golescu nr. 38.

ozi_07062012

 

Va informam ca pe lista suplimentara a sedintei CDS din 7 iunie 2012, ora 10.00, este propus a fi inclus Proiectul de <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iunie/2_01.06.html>

ORDIN al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime


 

Mai mult →

Informare proiecte de acte normative initiate de MTI

Vă informăm că pe site-ul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii au fost publicate următoarele proiecte de acte normative:

* HOTARARE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui sector de drum, trecut din domeniul public al municipiului Braşov în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale <http://www.mt.ro/transparenta/2012/mai/2_23.05.html>

* HOTARARE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile – construcţii şi terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice <http://www.mt.ro/transparenta/2012/mai/1_23.05.html> – Autoritatea Naţională a Vămilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale  http://www.mt.ro/transparenta/2012/mai/1_21.05.html>

* HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru plata arieratelor Propunerile/observaţiile vor fi transmise pe adresa Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti – Serviciul Relaţii cu Parlamentul, Sindicatele, Patronatele şi Organizaţiile Neguvernamentale, tel/fax 021 – 319.61.29, e-mail dialog.social@mt.ro.


 

Mai mult →

Reprogramare Sedinta Comisia de Dialog Social, data de 07 mai 2012

Sedinta ordinara a plenului Comisiei de Dialog Social din luna mai se reprogrameaza, din motive obiective, pentru data de 07 mai 2012, ora 10:00.

Mai mult →

Consultare preliminara

Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 Începând cu data de 1 martie 2013, Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 urmează a se aplica direct în statele membre ale Uniunii Europene.

În contextul demersurilor iniţiate la nivelul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru crearea cadrului de aplicare la nivel naţional a prevederilor acestuia, vă adresăm rugămintea de a ne transmite, până cel mai târziu în data de 8 iunie 2012, (e-mail dialog.social@mt.ro sau fax 021-319.61.29) eventualele propuneri, sugestii, opinii, însoţite de argumente corespunzătoare, care se apreciază că ar putea aduce o valoare adăugată actelor normative ce urmează a fi promovate de către MTI în vederea creării cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului în legislaţia naţională.

Textul Regulamentul menționat poate fi consultat la http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0001:0012:RO:PDF Menţionăm faptul că Regulamentul sus amintit prevede o serie de obligaţii în sarcina transportatorilor, organismelor de administrare a terminalelor, agenţiilor de voiaj şi operatorilor de turism, astfel cum sunt aceştia definiţi în Regulament.

De asemenea, Regulamentul prevede posibilitatea acordării de către statele membre a unor derogări – art. 2 alin. (4) şi (5), art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (1), precum şi desemnarea de către statele membre a terminalelor de autobuz şi autocar unde se asigură asistenţă persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă (art. 12), a unui organism sau unor organisme, noi sau existente, care să răspundă de asigurarea aplicării regulamentului în ceea ce priveşte serviciile regulate din punctele situate pe teritoriul său şi serviciile regulate dintr-o ţară terţă către respectivele puncte (art. 28). în acelaşi timp, statele membre trebuie să stabilească norme referitoare la sancţiunile aplicabile încălcărilor dispoziţiilor regulamentului şi să ia toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora (art. 31).

Mai mult →

Raportul Sedintei Comisiei de Dialog Social din data de 8 mai 2012

Lista Suplimentara a sedintei Comisiei de Dialog Social, data 03 mai 2012

Vă informăm că pe Lista suplimentara a sedintei CDS sunt propuse urmatoarele proiecte de acte normative .

1. ORDIN privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de Ministerul Transporturilor şi Infrastructuri .

2. ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1 .

3. ORDIN pentru aprobarea linilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere .

4. ORDIN privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de Ministerul Transporturilor şi Infrastructuri .

5. HOTARARE privind instituirea regimului de zonă liberă în portul Midia.

Mai mult →

Anexa Proiectului de Ordin comun MAI si MTI

Avand in vedere cele stabilite in sedinta din 23 aprilie 2012, va transmitem atasat forma Anexei la proiectul de Ordin comun al Ministrului Administratiei si Internelor si al Ministrului Transporturilor si Infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind conditiile de efectuarea a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucuresti, asa cum ne-a fost comunicata de directia initiatoare.

norme AMTB 25.04.2012 propuneri comisia dialog social

Mai mult →

Sedinta extraordinara a plenului Comisiei de Dialog Social, 03 mai 2012

Sedinta extraordinara a plenului Comisiei de Dialog Social va avea loc joi, 03 mai 2012, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, sala 29, etaj 1.

Mai mult →

Minuta sedintei din 23 aprilie 2012

Sedinta Comisiei de Dialog Social data de 23 aprilie 2012

Vă informăm că pe ordinea de zi a ședinței CDS din 23 aprilie 2012 este inclus și proiectul de <http://www.mt.ro/transparenta/2012/aprilie/1_12.04.html> ORDIN pentru modificarea şi completarea normelor privind efectuarea inspectiei si controlului în transporturile rutiere

Totodată ținând cont de prevederile ROF CDS propunem includerea pe lista suplimentară a proiectului de <http://www.mt.ro/transparenta/2012/aprilie/2_18.04.html> Ordin pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii avaţiei civile – PNPSA.

Mai mult →

Page 5 of 7‹ Prev1...34567Next ›