Proiecte de Acte Normative

SERVICIUL RELAŢII CU PARLAMENTUL, SINDICATELE PATRONATELE  ŞI ORGANIZATIILE NEGUVERNAMENTALE

Vă informăm că pe site-ul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii au fost publicate următoarele proiecte de acte normative:   <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/1_25.07.html>

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii “Refacere zid de sprijin DN 15B km 2 + 800 stânga,km 3 + 750 stânga, 5 + 250 stânga”, judeţul Neamţ  <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/2_25.07.html>

Ordin pentru modificarea Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr.744/2011 pentru stabilirea condiţiilor ce pot fi asociate tarifelor de aeroport şi a criteriilor ce pot fi aplicate la diferenţierea tarifelor de aeroport  <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/3_25.07.html>

Ordin alministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Regulamentului privind compunerea, portul şi modul de acordare a uniformei de serviciu cu însemnele specifice ale acesteia, pentru personalul Autorităţii Navale Român  Propunerile/observaţiile vor  fi transmise pe adresa  MinisteruluiTransporturilor si Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1,Bucuresti – Serviciul Relaţii cu Parlamentul, Sindicatele, Patronatele şiOrganizaţiile Neguvernamentale, tel/fax 021 – 319.61.29, e-maildialog.social@mt.ro.

Propunerile vor fi elaborate după modelul
Text proiect act normativ

Text propus

Motivatie
Art. 1 ..       Propunerile pot fi trimise pănă în data de 4 august 2012.  Totodată, vă reamintim că, în cazul proiectelor de acte normative cu caracter economico-social,  potrivit prevederilor  pct. 1, subsecţiunea 2, secţiunea 3 – Subcomsiile de specialitate şi grupurile de lucru din Regulamentul privind constituirea si organizarea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii “după publicarea pe site-ul MTI a proiectului de  act normativ,  la solicitarea  scrisă  a preşedintelui CDS-MTI sau a partenerilor sociali, se convoacă subcomisia  de specialitate. Solicitarea poate fi transmisă către secretariatul comisiei cu cel puţin 4 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a şedinţei plenul CDS-MTI  în  cadrul  căreia  proiectul  este supus dezbaterii.

Mai mult →

Sedinta Comisiei de Dialog Social, data de 1 august 2012

Sedinţa extraordinară a plenului Comisiei de Dialog Social va avea loc miercuri, 1 august 2012, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor şiInfrastructurii, sala 29, etaj 1, în cadrul căreia vor fi supuse dezbaterii proiectele de acte normative ce pot fi consultate aici.

Mai mult →

Minuta Sedintei Comisiei de Dialog Social, data de 26 iulie 2012

Minuta sedintei CDS din 26 iulie 2012 poate fi consultata aici

http://sdrv.ms/QNUBJg

Mai mult →

Info referitoare la sedinta Comisiei de Dialog Social din data de 26 iulie 2012

Vă informăm că având în vedere solicitarea direcției inițiatoare referitoare la amânarea dezbaterii proiectului de <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/1_13.07.html> Ordonanţă a Guvernuluipentru mandatarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vedereaînfiinţării Academiei Regionale de Aviaţie Civilă, pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, cu modificările ulterioare, şi pentru aprobarea alocării unor burse elevilor înscrişi la cursurile de formare personal aeronautic, proiectul se retrage de pe ordinea de zi a ședinței plenului CDS din 26 iulie 2012.

Având în vedere prevederile capitolului II, secțiunea 4, punctul 7 dinRegulamentului de organizare și funcționare a CDS-MTI, vă informăm că  următoarele confederații patronale/sindicale au transmis puncte de vedere cu privire la proiectele  înscrise pe ordinea de zi a ședinței plenului ce va avea loc în data de 26 iulie 2012:

Denumire proiect
Punct de vedere transmis de

<http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/5_10.07.html> HOTARARE pentru modificareasi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportuluirutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 alParlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normelecomune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.561/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării încălcărilor.
Propunerile primite cu privire la proiectele înscrise pe ordinea de zi pot fivizualizate prin accesarea  link-ului asociat proiectelor sau prin accesarealink-ului destinat ședinței – http://t.co/Atq2pSfZ

Mai mult →

Info Legislativ

Info Legislativ

Vă informăm că pe site-ul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii aufost publicate următoarele proiecte de acte normative:  <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/1_23.07.html>

Ordin alministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobareaReglementării aeronautice civile române RACR-CNS, “Operarea sistemelor decomunicaţii, navigaţie, supraveghere” – volumul IV “Sisteme de supraveghereşi de evitare a coliziunii”,  ediţia 1/2012  <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/2_23.07.html>

Hotărâre aGuvernului pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Guvernului nr.1232/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelorproprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică”Autostrada Lugoj – Deva”  <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/3_23.07.html>

Hotărâre aGuvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii”Varianta de ocolire a Municipiului Arad cu profil de autostradă”  <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/4_23.07.html>

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 173/2012 privinddeclanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentaral lucrării “Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”, km 0 + 000 – 21+ 861, judeţul Constanţa  <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/5_23.07.html>

Hotărâre a Guvernului privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui sector de drum de interes judeţean, trecut dindomeniul public al  judeţului Bihor în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale in vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi DrumuriNaţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale Propunerile/observaţiile vor  fi transmise pe adresa  MinisteruluiTransporturilor si Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1,Bucuresti – Serviciul Relaţii cu Parlamentul, Sindicatele, Patronatele şi Organizaţiile Neguvernamentale, tel/fax 021 – 319.61.29, e-mail dialog.social@mt.ro. Propunerile vor fi elaborate după modelul Text proiect act normativ  Text propus Motivatie
Art. 1 ..       Propunerile pot fi trimise pănă în data de 2 august 2012.  Totodată, vă reamintim că, în cazul proiectelor de acte normative cu caracter economico-social,  potrivit prevederilor  pct. 1, subsecţiunea 2, secţiunea 3 – Subcomsiile de specialitate şi grupurile de lucru din Regulamentul privind constituirea si organizarea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii “după publicareape site-ul MTI a proiectului de  act normativ,  la solicitarea  scrisă  a preşedintelui CDS-MTI sau a partenerilor sociali, se convoacă subcomisia  despecialitate. Solicitarea poate fi transmisă către secretariatul comisiei cucel puţin 4 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a şedinţei plenulCDS-MTI  în  cadrul  căreia  proiectul  este supus dezbaterii”.

 

 

Mai mult →

Ordonanta a Guvernului de modificare si Completare a Ordonantei Guvernului nr. 42/1997

Sedinta Comisiei de Dialog Social, data de 26 iulie 2012

Va informam ca sedinta extraordinara a Comisiei de Dialog Social va avea loc joi, data de 26 iulie 2012, la sediul Ministerului Transportuilor si Infrastructurii, sala 39, etajul 1.

Mai mult →

Hotarari de Guvern

Sedinta Comisiei de Dialog Social, data de 26 iulie 2012

Vă informăm că şedinţa ordinară a plenului Comisiei de Dialog Social va avea locjoi, 26 iulie 2012, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor şiInfrastructurii, sala 29, etaj 1, în cadrul căreia vor fi supuse dezbateriiproiectele de acte normative ataşate.
În cazul în care consideraţi necesare elemente suplimentare, referitoare lafundamentarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi a şednţei CDS, vă solicităm săne comunicaţi lista acestora până marţi, 24 iulie 2012,  ora 14.00.
Totodată, vă reamintim că, în cazul proiectelor de acte normative cu caractereconomico-social,  potrivit prevederilor  pct. 1, subsecţiunea 2, secţiunea 3 –Subcomsiile de specialitate şi grupurile de lucru din Regulamentul privindconstituirea si organizarea Comisiei de Dialog Social din cadrul MTI ”dupăpublicarea pe site-ul MTI a proiectului de  act normativ,  la solicitarea  scrisă  apreşedintelui CDS-MTI sau a partenerilor sociali, se convoacă subcomisia  despecialitate. Solicitarea poate fi transmisă către secretariatul comisiei cu celpuţin 4 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a şedinţei plenul CDS-MTI  în cadrul  căreia  proiectul  este supus dezbaterii”.
Având în vedere reglementările referitoare la accesul în cadrul MinisteruluiTransporturilor şi Infrastructurii, vă rugăm să ne confirmaţi participarea şi numelepersoanei care va reprezenta organizaţia dumneavoastră, la fax nr. 021-319.61.29 sauprin e-mail la  <mailto:dialog.social@mt.ro> dialog.social@mt.ro, până marţi, 24iulie 2012,  ora 14.00.

Pe baza datelor transmise de dumneavoastră se va realiza lista de acces la ședință.

Menţionăm că accesul se  realizează pe bază de listă, la poarta A a Palatului CFRdin Bd. Dinicu Golescu nr. 38.

Mai mult →

Page 2 of 7‹ Prev1234...7Next ›