Info referitoare la sedinta Comisiei de Dialog Social din data de 26 iulie 2012

Vă informăm că având în vedere solicitarea direcției inițiatoare referitoare la amânarea dezbaterii proiectului de <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/1_13.07.html> Ordonanţă a Guvernuluipentru mandatarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vedereaînfiinţării Academiei Regionale de Aviaţie Civilă, pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, cu modificările ulterioare, şi pentru aprobarea alocării unor burse elevilor înscrişi la cursurile de formare personal aeronautic, proiectul se retrage de pe ordinea de zi a ședinței plenului CDS din 26 iulie 2012.

Având în vedere prevederile capitolului II, secțiunea 4, punctul 7 dinRegulamentului de organizare și funcționare a CDS-MTI, vă informăm că  următoarele confederații patronale/sindicale au transmis puncte de vedere cu privire la proiectele  înscrise pe ordinea de zi a ședinței plenului ce va avea loc în data de 26 iulie 2012:

Denumire proiect
Punct de vedere transmis de

<http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/5_10.07.html> HOTARARE pentru modificareasi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportuluirutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 alParlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normelecomune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.561/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării încălcărilor.
Propunerile primite cu privire la proiectele înscrise pe ordinea de zi pot fivizualizate prin accesarea  link-ului asociat proiectelor sau prin accesarealink-ului destinat ședinței – http://t.co/Atq2pSfZ