Info Legislativ

Vă informăm că pe site-ul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii aufost publicate următoarele proiecte de acte normative:  <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/1_23.07.html>

Ordin alministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobareaReglementării aeronautice civile române RACR-CNS, “Operarea sistemelor decomunicaţii, navigaţie, supraveghere” – volumul IV “Sisteme de supraveghereşi de evitare a coliziunii”,  ediţia 1/2012  <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/2_23.07.html>

Hotărâre aGuvernului pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Guvernului nr.1232/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelorproprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică”Autostrada Lugoj – Deva”  <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/3_23.07.html>

Hotărâre aGuvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii”Varianta de ocolire a Municipiului Arad cu profil de autostradă”  <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/4_23.07.html>

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 173/2012 privinddeclanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentaral lucrării “Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”, km 0 + 000 – 21+ 861, judeţul Constanţa  <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/5_23.07.html>

Hotărâre a Guvernului privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui sector de drum de interes judeţean, trecut dindomeniul public al  judeţului Bihor în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale in vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi DrumuriNaţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale Propunerile/observaţiile vor  fi transmise pe adresa  MinisteruluiTransporturilor si Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1,Bucuresti – Serviciul Relaţii cu Parlamentul, Sindicatele, Patronatele şi Organizaţiile Neguvernamentale, tel/fax 021 – 319.61.29, e-mail dialog.social@mt.ro. Propunerile vor fi elaborate după modelul Text proiect act normativ  Text propus Motivatie
Art. 1 ..       Propunerile pot fi trimise pănă în data de 2 august 2012.  Totodată, vă reamintim că, în cazul proiectelor de acte normative cu caracter economico-social,  potrivit prevederilor  pct. 1, subsecţiunea 2, secţiunea 3 – Subcomsiile de specialitate şi grupurile de lucru din Regulamentul privind constituirea si organizarea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii “după publicareape site-ul MTI a proiectului de  act normativ,  la solicitarea  scrisă  a preşedintelui CDS-MTI sau a partenerilor sociali, se convoacă subcomisia  despecialitate. Solicitarea poate fi transmisă către secretariatul comisiei cucel puţin 4 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a şedinţei plenulCDS-MTI  în  cadrul  căreia  proiectul  este supus dezbaterii”.